مادران و پسران نیاورانی در مدرسه بازی کردند

اولین اردوی مادران و پسران ویژه نوآموزان پیش دبستان واحد نیاوران روز یکشنبه ۲۵ آذر در مدرسه برگزار شد.

این اردو از ظهر آغاز شد و دو ساعت به طول انجامید. مادران و دانش آموزان پس از صرف ناهار به ۵ گروه تقسیم شدند و بازیهای متنوعی را در ایستگاه های بازی تجربه کردند.

هدف از برگزاری این اردو تعامل بین بچه ها و مادران، تجربه ساعاتی شاد در کنار مادر، مشارکت و کارگروهی و تعامل بین مربیان و کادر مدرسه با مادران علامه ای بود.

ایستگاه های بازی پرتاب دارت، مسابقه ماست خوری، دروازه لیوانی، برج سازی، فوت بازی، نقاشی صورت و طناب کشی در مدرسه برپا شده بود.

اخبار پیشنهادی