شطرنج بازان شریعتی در منطقه دوم شدند

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی در مسابقات شطرنج منطقه سه آموزش و پروزش شهر تهران در سکوی دوم ایستادند.

محصلان واحد شریعتی در کنار درس، ورزش را بصورت تخصصی دنبال می کنند. برای شادابی نوجوانان، در سه ماهه اول سال، لیگ های مختلف ورزشی در این مدرسه برگزار شده است. تیم منتخب مدرسه برای اعزام به مسابقات منطقه در میان مسابفات انتخاب می شود.

کسب رتبه های منطقه ای توسط دانش آموزان واحد شریعتی در رشته های مختلف ورزشی و فرهنگی از نقاط قوت مدرسه است.

اخبار پیشنهادی