شروع امتحانات دوره دومی ها از ۲۷ اردیبهشت

برنامه امتحانات نوبت دوم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران اعلام شد. پاسدارانی ها از ۲۷ اردیبهشت تا ۲۳ خرداد در امتحانات شرکت می کنند. آزمون های پایه دوازدهم حضوری و در محل آزمون های امتحانی است؛ آزمون های مجازی مدرسه ای هم به صورت هماهنگ با واحد شریعتی و در بستر مودلMoodle.alameh.ir برگزار خواهد شد.

اخبار پیشنهادی