شروع امتحانات دوره دومی ها از ۲۷ آذر 

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران از ۲۷ آذر در امتحانات نوبت اول شرکت می کنند. این آزمون ها حضوری و به صورت تشریحی برگزار خواهد شد. 
ساعت شروع امتحانات دانش آموزان پایه یازدهم ۸ صبح و برای دانش آموزان پایه دهم و دوازدهم ۱۰ صبح است. 
امتحانات نوبت اول دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران ۱۹ دی به پایان می رسد و دانش آموزان از ۲۰ تا ۲۳ دی در اردوی مطالعاتی شرکت می کنند.

اخبار پیشنهادی