رفتارگرایی در مدرسه؛ موضوع دومین جلسه با اولیا دبستان ها

دومین جلسه گفتگو «افشین دانش نژاد» مسئول آموزش پیش دبستان و دبستان های مجتمع علامه طباطبایی، با موضوع رویکرد رفتارگرایانه سه شنبه۱۷ آبان ماه درسامانه «الوکام» برگزارشد.

این جلسات برای همکاران و اولیا دبستان های علامه طباطبایی به صورت دو هفته یکبار و در ۱۵ جلسه برگزار می شود. اولین جلسه از سلسله جلسات آموزشی، سه شنبه ۳ آبان ماه تشکیل شد. در این جلسه رویکرد های آموزشی مختلف ارائه شد.
«افشین دانش نژاد» مسئول آموزش پیش دبستان و دبستان های مجتمع علامه طباطبایی در دومین جلسه درباره رویکرد رفتارگرایانه و مدل سازی آن، توضیح داد. دانش نژاد گفت: « رویکرد رفتار گرایی به رفتار و خروجی آن، یادگیری ماشینی و فرایندها اشاره دارد.»

معرفی رویکرد رفتار گرایی و مدل سازی آن، شرایط استفاده از این رویکرد، تقویت مثبت و منفی و تنبیه، نقاط مثبت و منفی رفتارگرایی از موضوعات این جلسه بود.

در پایان این جلسه منابعی کاربردی ویدئویی مثل« شلاق»، « فیلم اولی ها» و کتاب « کتاب SOS کمک برای والدین»، « تغییر دادن رفتارهای کودکان و نوجوانان» جهت مطالعه به اولیای دانش آموزان دبستان های مجتمع علامه طباطبایی معرفی شد.

ویدئو بخش اول و بخش دوم این جلسه را تماشا کنید.

 

اخبار پیشنهادی