دی ماه نیاورانی ها؛ آموزش و بازی

«آموزش به همراه بازی»؛ این روشی است که پیش دبستانی های واحد نیاوران، نیمسال اول تحصیلی با آن درس هایشان را یاد گرفتند.

ساخت کاردستی، آموزش نشانه ها به همراه نقاشی و بازی، یادگیری اعداد به همراه سرگرمی، گفت و گو و همفکری در کلاس و انجام فعالیت های گروهی از برنامه های آموزشی به این روش در واحد نیاوران بود.

چرا بازی؟

به گفته خانم رواگرد آموزگار پیش دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران، دانش آموزان درس ریاضی را به همراه بازی بهتر یاد می گیرند: «برای آموزش اعداد از کارت ها کمک گرفتیم. هدف از انجام این کار ایجاد تمرکز، تقویت هوش دانش آموزان و یادگیری بهتر اعداد بود.»

دانش آموزان پیش دبستان واحد نیاوران، نشانه های الفبا را به همراه بازی و ساخت کاردستی یاد گرفتند. رواگرد در این باره می گوید: «برای مثال زمانی که نشانه «ن» را یاد گرفتند، از آن ها خواستم در کلاس نان بپزند. آن ها با اشتیاق زیاد در کلاس خمیر گرفتند، با مقوا یک کاردستی تنور درست کردند و نانوا شدند!»

هدف از انجام این فعالیت ها در پیش دبستان واحد نیاوران، بهبود برقراری ارتباط در دانش آموزان و تقویت روحیه تیمی آن ها است. به گفته آموزگار پیش دبستان این واحد، دانش آموزان با استفاده از این روش ها درس ها را بهتر یاد می گیرند و مطالب بهتر در ذهن شان می ماند.   

اخبار پیشنهادی