دوازدهمی های واحد پاسداران کارنامه سلامت گرفتند

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از شنبه ۱۸ بهمن، کارنامه سلامت دریافت کردند. این کارنامه مربوط به جلسات روان شناختی دوازدهمی های این واحد است.

«محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران درباره این هدف برگزاری این جلسات می گوید: «تیم روان شناسی مستقر در مدرسه، دانش آموزان دوازدهمی را با انجام مصاحبه و برگزاری جلسات اختصاصی بررسی کرد. هدف از برگزاری جلسات روان شناختی، بررسی وضعیت روان شناختی دانش آموز، توانایی دانش آموز برای تنظیم هیجانات، میزان سازگاری و احتمال انجام رفتار های پرخطر توسط دانش آموز بود. کارگاه های مهارتی مربوط به این دوره هم با توجه به غربالگری های صورت گرفته در این جلسات، برگزار شد.»

به گفته طاهری، این جلسات از ۲۵ آذر ماه شروع شد: «جلسات روان شناختی دوازدهمی ها از ۲۵ آذر ماه شروع شد و تا ۲۳ دی ادامه داشت. دانش آموزان ما در این جلسات به صورت حضوری و فرد به فرد درباره موضوعات مربوط به جلسه با روان شناس حاضر در واحد گفت و گو کردند.»

گام آخر این جلسات، استخراج کارنامه سلامت دانش آموزان دوازدهمی بود؛ مدیر واحد پاسداران می گوید: «بعد از بررسی اختصاصی دانش آموزان دوازدهمی و جلسات نفر به نفر با آن ها توسط این تیم کارشناسی، ۲ محور توضیحی درباره کارنامه سلامت به مدرسه ارائه شد. محور اول، عملکرد بعدی مدرسه در راستای تقویت حوزه های روان شناختی دانش آموزان بود. محور دوم هم توزیع نفر به نفر کارنامه های سلامت به دانش آموزان یا ولی آن ها بود. به طور کل، برگزاری این دوره ها، علاوه بر دانش آموز، به شناخت مدرسه درباره مسائل تاثیرگذار بر سلامت روان دانش آموزان هم کمک بسیاری می کند.»

اخبار پیشنهادی