دبستانی ها ایمیل زدن و نامه نوشتن را آموختند

دانش آموزان پایه سوم پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی-واحد نیاوران نامه نوشتن را آموختند.

به گزارش روابط عمومی واحد نیاوران، آشنایی با پست و  نامه نوشتن از مفاهیمی است که در درس مطالعات اجتماعی به دانش آموزان آموزش داده می شود. در این جلسه دانش آموزان با کمک معلم خود کدپستی را از  روی قبض تلفن پیدا کردند و با نوشتن  نامه ای مراحل پست کردن نامه را تمرین کردند. نوشتن آدرس فرستنده، گیرنده و تمبر از جمله مواردی بود که برای دانش آموزان توضیح داده شد. دانش آموزان با روش های جدید نامه نگاری «ایمیل» نیز آشنا شدند.

 تدریس علوم اجتماعی از فعالیت های مهم آموزشی و پرورشی است. مفاهیمی که در این درس آموزش داده می شود به فرآیند جامعه پذیری کودکان  و نوجوانان کمک می کند.

اخبار پیشنهادی