دانش آموزان پای صندوق رای رفتند

انتخابات شورای دانش آموزی اواخر مهر در پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی_واحد نیاوران برگزار شد. 

در این حرکت دسته جمعی، دانش آموزان پیش از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی با روش های مختلف سعی کردن خود را معرفی کنند. دانش آموزان با تبلیغ نظرات خود برای داشتن مدرسه بهتر و شرکت در انتخابات مسئولیت پذیری را تمرین می کنند. 

دانش آموزان دانیال شاماسبلو (پایه چهارم)، سید مبین رضوی نبوی (پایه چهارم)، حسین معصومی (پایه سوم)، رسام اسلامی (پایه سوم) و شایان عابد کریمی (پایه سوم) بعنوان اعضای شورای دانش آموزی پیش دبستان و دبستان نیاورن انتخاب شدند. 

شور و شوق دانش آموزان برای مشارکت در فعالیت ها دسته جمعی فضای مدرسه را در دوره برگزاری انتخابات متحول کرده بود. 

اخبار پیشنهادی