تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران دبیرستان دوره دوم واحد پاسداران

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت چهارم تیتر و عکس معرفی دبیران دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحدپاسداران است.

اخبار پیشنهادی