تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران پیش دبستان و دبستان پسرانه واحد پاسداران

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، روزهای شنبه و سه شنبه در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت هشتم تیتر و عکس معرفی آموزگاران دیگر پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد پاسداران است.

اخبار پیشنهادی