تیتر و عکس؛ آشنایی با دبیران واحد شریعتی

تیتر و عکس عنوان طرحی است برای معرفی معلمان علامه طباطبایی که از هفته سوم اردیبهشت ماه، در فضای مجازی مجتمع، منتشر می شود. در این برنامه هرکدام از دبیران یک جمله کاربردی به دانش آموزان گفته اند.

قسمت سیزدهم تیتر و عکس، بخش دوم معرفی دبیران دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی است.

اخبار پیشنهادی