تقویت اطلاعات عمومی در زنگهای تفریح

دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران هر روز در زنگهای تفریح با موضوعات علمی و تاریخی متنوعی آشنا می شوند.

در این طرح، مطالب آموزشی ادبی، علمی و تاریخی، هر هفته در محل مشخصی از راهروهای مدرسه نصب می شود. هدف از این برنامه، آشنایی دانش آموزان با موضوعات مختلف تاریخی، علمی و آموزشی و تقویت اطلاعات عمومی آنهاست.

این طرح بخشی از رویکرد کلی دبستان واحد پاسداران در تربیت دانش آموزانی «دانا» و «توانا» است.

این موضوع را «هادی ربیعی» مدیر واحد پاسداران در ابتدای سال تحصیلی، در گفتگو با سایت مجتمع علامه طباطبایی اینطور تشریح کرد: «برای دانش آموازنی که از پیش دبستان تا پایه ششم دبستان علامه طباطبایی- واحد پاسداران، تحصیل می کنند در دو حوزه دانایی و توانایی برنامه ریزی می کنیم. یعنی دانش آموزان در دوره تحصیل شان، هم دانش می آموزند و هم مهارت.»

وی در ادامه گفت: «اگر بچه ها در دوره تحصیل شان، دانش و مهارت را بیاموزند و همزمان یاد بگیرند تا متعهد باشند، به دانش آموز شاخص تبدیل می شوند.»

اخبار پیشنهادی