تعیین سطح زبان به همراه بازی

تعیین سطح زبان انگلیسی دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد نیاوران برگزار شد. در این جلسه، دانش آموزان پیش دبستان تا پایه دوم به صورت شفاهی و به همراه برگزاری بازی تعیین سطح شدند.

آموزگار زبان مدرسه در زمان بازی با دانش آموزان سوالاتی به صورت شفاهی از نیاورانی ها می پرسید و مشاور مدرسه نیز سطح شنیداری و ارتباط گیری دانش آموزان را مورد بررسی قرار می داد.

تعیین سطح زیان دانش آموزان پایه های سوم تا ششم واحد نیاوران نیز به صورت کتبی برگزار شد.

همزمان با تعیین سطح دانش آموزان، اولیا نیز در جلسه ای با مسئول و آموزگاران دپارتمان زبان مجتمع شرکت داشتند. معرفی کتاب ها و اهداف آموزشی زبان انگلیسی در این جلسه انجام شد. اولیا نیز سوال هایشان درباره موضوعات مختلف این درس را پرسیدند.

تعیین سطح زبان دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی- واحد نیاوران هفته اول شهریورماه و بعد از پایان پایگاه تابستانی انجام شد. اختتامیه پایگاه تابستانی دانش آموزان واحد نیاوران ۳۰ مردادماه برگزار شد.

نیاورانی ها در روز پایانی پایگاه تابستانی شان در دو بخش «جشنواره یادگیری» و «آب بازی» شرکت کردند.

اخبار پیشنهادی