تحویل کارنامه میان نوبت به پاسدارانی ها

دانش آموزان پیش دبستان و دبستان علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگه گزارش پیشرفت تحصیلی می گیرند. این گزارش به همه اولیا دانش آموزان پیش دبستان تا پایه ششم تحویل داده می شود. اولیا دانش آموزان پایه سوم و چهارم مدرسه هفته گذشته گزارش پیشرفت تحصیلی را تحویل گرفته اند. همچنین یکشنه ۱۷ آذر سه کلاس پایه اول، دوشنبه ۱۸ آذر پایه های پنجم و ششم، سه شنبه ۱۹ آذر سه کلاس پایه پیش دبستان و چهارشنبه ۲۰ آذر هم ۲ کلاس پایه دوم گزارش پیشرفت تحصیلی دریافت می کنند. پیش از تحویل گزارش ها، توضیحاتی درباره ویژگی های ارزشیابی توصیفی به اولیا داده می شود.

گزارش پیشرفت تحصیلی چیست؟

گزارش پیشرفت تحصیلی برگه ای است که در آن وضعیت دانش آموزان در مدت زمان معینی به صورت توصیفی مشخص شده است. در این گزارش، عملکرد پاسدارانی ها در درس های قرآن، فارسی، ریاضی، علوم، تربیت بدنی و هنر از ابتدای سال تحصیلی تا اواسط آذرماه به صورت کیفی مشخص شده است.

اهداف و انتظارات آموزشی در گزارش پیشرفت تحصیلی توسط دبیران تعیین می شود. این اهداف با توجه به پایه دانش آموزان و مدت زمانی که از سال تحصیلی گذشته، متفاوت است. مثلا برای درس فارسی پایه دوم، کسب و تقویت مهارت های گوش دادن، گفتگو، خواندن، واژه نویسی و جمله سازی از جمله اهدافی هستند که توسط آموزگاران مورد سنجش قرار می گیرد و نتایج آن در گزارش پیشرفت تحصیلی درج می شود.

اخبار پیشنهادی