برگزاری جلسات صبحانه کاری در دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی

جلسات مشترک معاونت ارتباطات مجتمع علامه طباطبایی و  دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران آذرماه ۱۴۰۰ برگزار شد. در این جلسات گزارش برنامه های سال ۱۴۰۰معاونت ارتباطات ارائه شد و شورای مدرسه نظراتشان درباره برنامه های اطلاع رسانی فعالیت مدارس شان را بیان کردند.

واحد پاسداران؛ درخواست برگزاری کلاس های آموزشی

صبحانه کاری دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران با حضور مدیر، مشاوران و کادر اجرایی مدرسه، ۳ آذرماه تشکیل شد. در این جلسه اعضای شورای مدرسه بعد از شنیدن برنامه های سال ۱۴۰۰ واحد ارتباطات و گزارش عملکرد سه ماهه بهار و تابستان مدرسه در بخش خبر رسانی،  نظرات و پیشنهاداتشان درباره موضوعات مختلف آموزشی، فرهنگی و ارتباط بهتر مدرسه و واحد ارتباطات را بیان کردند. برگزاری کلاس آموزش خبرنگاری، تصویربرداری و تدوین برای رابطان اطلاع رسانی و مسئولان فرهنگی مدارس، از جمله این پیشنهادات بود.

واحد شریعتی؛ همکاری دبیران مدرسه در ساخت برنامه

آخرین صبحانه کاری در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی، ۱۷ آذرماه برگزار شد. در این جلسه ابتدا گزارش برنامه های سال ۱۴۰۰ و گزارش عملکرد واحد شریعتی در بخش اطلاع رسانی ارائه شد. سپس شورای مدرسه نظراتشان درباره تقویت اطلاع رسانی فعالیت های متنوع واحد شریعتی را بیان کردند. ساخت برنامه در استودیو هفت و نیم و همکاری دبیران واحد شریعتی در برنامه های آموزشی و علمی، از جمله پیشنهادات ارائه شده در این جلسه بود.

جلسات صبحانه کاری از جمله برنامه های مصوب در برنامه کاری ۱۴۰۰ معاونت ارتباطات بود که با برگزاری جلسات با دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی به پایان رسید.

اخبار پیشنهادی