بررسی برنامه های نیم سال دوم در انجمن مدرسه شریعتی

اعضای انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد شریعتی برنامه های آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی واحد شریعتی، جلسه انجمن اولیاء و مربیان، بهمن ماه جاری با شرکت همه اعضاء تشکیل شد. در این جلسه ابتدا برنامه های آموزشی، پرورشی، فرهنگی و پژوهشی نیم سال اول تحصیلی از نظر کمی و کیفی مورد بررسی و دقت اعضا قرار گرفت و پس از طرح نظرات، برنامه های نیمسال دوم تحصیلی تشریح شد.

انجمن اولیاء و مربیان، محل مناسبی برای همفکری اولیاء دانش آموزان با مسئولین مدرسه و مشارکت در تصمیم سازی های آموزشی و فرهنگی است. مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی با درک این مهم، اهمیت زیادی برای برگزاری به موقع انتخابات انجمن اولیاء و مربیان در زمان مقرر، تشکیل مستمر جلسات و پیگیری مصوبات انجمن در مدارس تابعه قائل است.

اخبار پیشنهادی