این ۵ نفر !

دانش آموزان با شرکت در انتخابات، اعضای شورای دانش آموزی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی- واحد پاسداران را تعیین کردند.

همراهی  دانش آموزان با برنامه های مدرسه از طریق مشارکت در تصمیم سازی نقش مهمی در موفقیت یک مدرسه دارد. به همین منظور اعضای شورای دانش آموزی با انتخاب همه دانش آموزان تعیین می شوند تا به مدیریت مدرسه کمک کنند. پیش از برگزاری انتخابات، دانش آموزان ایده های خود را به روش های مختلف بیان کردند. 

 با شمارش آراء دانش آموزان محمد احسان میرزاخانی، متین غفوری فرد، امیرشایان ذکایی، رادمان سامری و  متین محبی به عضویت شورای دانش آموزی مدرسه درآمدند. 

اخبار پیشنهادی