ایجاد یادگیری با رویکرد مشاهده گرایانه

سومین جلسه گفتگو «افشین دانش نژاد» مسئول آموزش پیش دبستان و دبستان های مجتمع علامه طباطبایی، با موضوع رویکردهای آموزشی  سه شنبه۸آذر، درسامانه «الوکام» برگزارشد.

جلسات رویکردهای آموزشی، ویژه همکاران و اولیا دبستان های علامه طباطبایی به صورت دو هفته یکبار ازسه شنبه ۳ آبان آغاز شد. بعد از بررسی رویکرد رفتارگرانه در جلسه دوم، این جلسه درباره موضوع رویکرد مشاهده گرایانه توضیحاتی ارائه شد.

«افشین دانش نژاد» مسئول آموزش دبستان های مجتمع علامه طباطبایی در سومین جلسه با رویکرد مشاهده گرانه درباره شرایط استفاده از این رویکرد، نقش فرد و محیط و نقاط مثبت و منفی رفتارگرایی  توضیح داد. دانش نژاد گفت: «در رویکرد مشاهده گرایانه هدف ایجاد یادگیری است نه عملکرد دانش آموز».

معرفی فرمول مشاهده گری، خودکارآمدی، خود تنظیم گری و استفاده از آن در مدرسه از دیگر موضوعات این جلسه بود.

در پایان این جلسه منابعی کاربردی مثل ویدئو « تاریخ دانان جوان»، «کلاس» و کتاب « آلبرت بندورا»، « والدین حقیقی، فرزندان مجازی» جهت مطالعه به اولیای دانش آموزان دبستان های مجتمع علامه طباطبایی معرفی شد.

ویدئو این جلسه را در بخش اول، بخش دوم و بخش سوم تماشا کنید.

اخبار پیشنهادی