انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان واحد نیاوران

اعضای انجمن اولیا و مربیان پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران معرفی شدند. هدف از تشکیل انجمن اولیا و مربیان، ارتباط خوب و موثر بین خانه و مدرسه است. رای گیری برای انتخاب اعضای انجمن، از طریق کانال اطلاع رسانی این واحد انجام شد و اعضای جدید به این ترتیب زیر انتخاب شدند:آقای سید مجید اسماعیل زاده، خانم ناهید خانی، خانم مانیا فرید، آقای علی یارندی، خانم زهرا دهنوی، خانم شعله زارعی، خانم شفیعه شریعت.

«علی اصغر معینی» مدیر واحد نیاوران، درباره اهداف تشکیل این انجمن گفت: «هفته پیوند اولیا و مربیان فرصتی مناسب برای همکاری جدی تر و هدفمند تر بین خانواده دانش آموزان و معلمان را به وجود آورده است. انجمن اولیا و مربیان مدارس، بیشتر از منظر ارتباطی که بین خانه و مدرسه ایجاد می کنند نقش تعیین کننده ای دارند. پیشبرد مسائل آموزشی و پرورشی از دیگر اهداف تشکیل این انجمن ها است.»

مدیر پیش دبستان و دبستان پسرانه علامه طباطبایی – واحد نیاوران همچنین درباره نحوه تشکیل جلسات انجمن گفت: «چگونگی تشکیل جلسات، به نظر خود اعضای انجمن بستگی دارد و مجازی یا حضوری بودن آن را خودشان مشخص می کنند.»

اخبار پیشنهادی