اعلام برنامه امتحانی علامه ای های دوره دوم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۲/۲۴

متحانات نهایی دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی از ۳۱ خرداد ماه آغاز می شود.

امتحانات نهایی دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای پاسداران و شریعتی از ۳۱ خرداد ماه آغاز می شود. علامه ای های دوره دوم تا ۲۵ خرداد در این امتحانات شرکت می کنند. این امتحانات برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم ساعت ده صبح و برای پایه دوازدهمی ها ساعت ۸ صبح شروع می شود.
آزمون های دروس اختصاصی (ریاضی ها، فیزیک و شیمی) به صورت هماهنگ بین دو مدرسه شریعتی و پاسداران طراحی خواهد شد و تصحیح آن ها الکترونیک خواهد بود. آزمون سایر دروس و درس آزمایشگاه به صورت مدرسه ای طراحی و تصحیحی خواهد شد.

اخبار پیشنهادی