تشریح رویکردهای کلی آموزش در دبستان های علامه طباطبایی

از دانش و مهارت های پایه تا پرسش گری و مسئولیت پذیری

آموزش دانش آموزان مدارس ابتدایی، در دو بخش دوره اول دبستان (تا پایان سال سوم) و دوره دوم دبستان (تا پایان سال ششم) انجام می شود. هدف از دوره اول دبستان، نهادینه کردن مهارت های پایه دانش آموزان، برای یادگیری های بعدی است.

تکمیل مهارت های دست ورزانه، انجام مسئولیت های شخصی مانند لباس پوشیدن، نظافت، انجام تکالیف مدرسه و حضور در کلاس درس، ارتباط مناسب و درست با همکلاسی ها و مسئولان مدرسه، شناخت مناسب از توانایی های فردی و رفتارهای همدلانه، از جمله این مهارت های پایه است.

تکمیل اولیه مهارت های زبانی، به ویژه خواندن و مهارت های مهم درک مطلب، آشنایی با مبانی پایه ریاضی (درک عدد و چهار عمل اصلی) و یادگیری فرآیندهای مهمی مثل مشاهده گری و توصیف نیز از دیگر مهارت هایی است که در دوره اول دبستان به دانش آموزان آموخته می شود.

دوره دوم دبستان، شروعی برای به کارگیری مهارت های پایه و یادگیری و درک دانش است. (تا جای ممکن به شیوه ای کاوشگرانه) به عبارت دیگر اگر در دوره اول ابتدایی «یادگیری برای خواندن» اصل است، در دوره دوم، «خواندن برای یادگیری» اهمیت دارد.

دوره ابتدایی باید زمینه لازم را برای ورود دانش آموزان به دوره‎ اول متوسطه فراهم کند. دانش آموزان در دوره اول متوسطه به علایق خود نخواهند پرداخت، اگر در دوره ابتدایی از این مباحث لذت کافی نبرده باشند.

شعار دبستان های علامه طباطبایی، ایجاد یک بذر و نشای مناسب است. نشا یعنی ن‍شاط (انگیزش درونی برای پرداختن به کنجکاوی)، ش‍ادی (لذت بردن از مدرسه و آموزش) و امید و امنیت (آزادی برای پرداختن به آنچه یک کودک باید داشته باشد تا خلق آرزوهایش را در آینده محقق کند).

دانش آموزان دبستان های علامه طباطبایی بر اساس آنچه در سند تحول آموزش و پرورش، ساحت های شش گانه نامیده شده و همچنین، پرورش ۵ شایستگیِ اساسی، آموزش می بینند. این ۵ شایستگی عبارتند از:

۱-کسب استاندارهای دانشی و مهارتی علامه طباطبایی (که بدیهی است از استانداردهای میانگین آموزش و پرورش بالاتر و کاملتر است)

۲-فراشناخت و خودشناسی (رسیدن به آگاهی مناسب از خود و توانایی هایشان)

۳- پرسشگری (داشتن روحیه ای عالمانه در برخورد با مسائل و مشکلات و دیدگاهی نقادانه به پدیده ها)

۴- توانمندی در حل مسئله (کار تیمی، نگاه خردمندانه، حرکت بر اساس اصول علمی و …)

۵- مسئولیت پذیری (تلاش برای انجام آنچه وظیفه دارد)

رویکردهای کلان مدارس، در «شورای عالی آموزشی و پژوهشی» و جلسات هماهنگی مدیران ابتدایی، بررسی و به برنامه های متنوعی تبدیل می شود.

تعریف جشنواره های مختلف علمی، فرهنگی و هنری برای مشارکت دادن همه دانش آموزان در فرآیندهای مورد نظر مدرسه هم از جمله راهکارهایی است که برای محقق شدن اهداف آموزشی و پرورشی دبستان ها به کار گرفته می شود.

اخبار پیشنهادی