قسمت چهاردهم برنامه ماجراهای گمبی منتشر شد. موضوع این قسمت ویدیویی است که گمبی برای خداحافظی ضبط می کند. برای فهمیدن دلیل این خداحافظی طولانی، قسمت چهاردهم را تماشا کنید!