دانش آموزان دبستان علامه طباطبایی – واحد تهرانپارس یادگیری قرآن را جشن گرفتند.