ویژه نامه مدارس علامه طباطبایی با عنوان «۱۲ سال در یک مدرسه تحصیل کنید»