تک شماره ماهنامه هفت و نیم با تیتر «غول مرحله آخر» خرداد سال ۱۳۹۶ منتشر شد.