پیش شماره اول مجله هفت و نیم با تیتر «امیرکبیر جات خالی» دی ماه ۱۳۹۶ منتشر شد.