مجله معرفی دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی با تیتر «رویکرد جدید مطالعاتی برای قبولی در کنکور»