کتاب سال ۱۳۹۶ مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی با عنوان «مدرسه حرفه ای ها».