کتاب سال ۱۳۹۵ مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، با عنوان «محصلان جهانی؛ دانش آموزان علامه ای».