کتاب سال ۱۳۹۷ مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی با عنوان «شور علامه شدن».