شماره یازدهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«امیر غفور: انتهای کلاس می نشستم و شیطنت می کردم» تیر ۱۳۹۸ منتشرشد.