شماره چهارم ماهنامه هفت و نیم با تیتر «مصاحبه با آقای الف» آذرماه ۱۳۹۷ منتشر شد.