شماره چهاردهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«الگوی جدید آموزشی: آغاز یک راه» مهر ۱۳۹۸ منتشرشد.