شماره پنجم ماهنامه هفت و نیم  با تیتر «انتقاد به زنگ ورزش» دی ماه ۱۳۹۷ منتشر شد.