شماره پانزدهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«قهرمانی در مسکو» آبان ۱۳۹۸ منتشرشد.