شماره هفدهم ماهنامه «هفت و نیم» با تیتر «یادواره سردار بزرگ» دی ۱۳۹۹ منتشر شد.