شماره هفتم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«علم بهتر است یا تعطیلات» اسفند ۱۳۹۷ منتشرشد.