شماره هشتم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«به دادشان برسیم» فروردین ۱۳۹۸ منتشرشد.