شماره هجدهم ماهنامه «هفت و نیم» با تیتر «به علامه نگاه کن» بهمن ۱۳۹۹ منتشر شد.