شماره نوزدهم و بیستم ماهنامه «هفت و نیم» با تیتر «خانه ها مدرسه شد» فروردین ۱۴۰۰ منتشر شد.