شماره نهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«امان از امتحان» اردیبهشت ۱۳۹۸ منتشرشد.