شماره ششم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«تقدیم مهربانی» بهمن ۱۳۹۷ منتشرشد.