شماره شانزدهم ماهنامه «هفت و نیم« با تیتر «آرزوهای شماره ۱» آذر ۱۳۹۹ منتشر شد.