شماره سیزدهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«سلام بر ماه مهر» شهریور ۱۳۹۸ منتشرشد.