شماره سوم ماهنامه هفت و نیم با تیتر «وقتی از سرویس جا ماندم» آبان ماه سال ۱۳۹۷ منتشر شد.