شماره دوم ماهنامه هفت و نیم با تیتر «پنج برنامه خاص برای امسال» مهرماه سال ۱۳۹۷ منتشر شد.