شماره دوازدهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر«رقابت فیفابازان در تابستان داغ» مرداد ۱۳۹۸ منتشرشد.