شماره ذهم ماهنامه هفت ونیم با تیتر «با اینا تابستونو سر میکنم» خرداد ۱۳۹۸ منتشرشد.