شماره بیست و سوم و بیست و چهارم ماهنامه «هفت و نیم» با تیتر «پایگاه مجازی در تابستان کرونایی» تیر ۱۳۹۹ منتشر شد.